อิ่มใจ พ. ., แก่นจันทร จ. ., และ ไชยรา อ. . “ประสิทธิภาพของสารละลายน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 14, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 217-24, doi:10.14456/paj.2017.10.