จันทะบุตร เ. ., แก่นจันทร จ. ., สวัสดี บ. ., อิ่มใจ พ. ., และ โทวรรณา ช. . “ความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 14, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 225-30, doi:10.14456/paj.2017.11.