วงศ์พรประทีป ส. ., ง่านวิสุทธิพันธ์ ธ. ., และ สันทัดการ ก. . “การใช้ไบโอฟลอคอบแห้งในการผลิตอาหารปลานิล (Oreochromis Niloticus)”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 14, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 231-7, doi:10.14456/paj.2017.12.