ประดับเพชรรัตน์ ป. ., อรุณศรีมรกต ส. ., ปิยะพงษ์ จ. ., และ เจริญจิตร ก. . “การวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 14, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 247-5, doi:10.14456/paj.2017.14.