ที่ดีอ., สุริยะพ., และ ศรีวรานันท์เ. “ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับนมคุณภาพสูงของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ี 14, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 258-69, doi:10.14456/paj.2017.15.