ศรีเกตุ โ. ., รอดคืน ส. ., และ บุญศรีชนะ ธ. . “ผลของกากงาขี้ม้อนผงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของ หมูยอระหว่างการเก็บรักษา”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 14, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 270-84, doi:10.14456/paj.2017.16.