ชิณแสน ธ., เชื้อกิตติศักดิ์ ร., จังพล ป., ชนะชัย แ., และ ภักดีไทย ช. “การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 18, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 17-26, doi:10.14456/paj.2021.2.