สะทองรอด บ., และ วรรณะ ฤ. “ความเป็นพิษของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 18, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 112-9, doi:10.14456/paj.2021.14.