พิชัย ศ. ., และ โพธิรัตน์โส ญ. . “การศึกษาอายุการเก็บรักษาของมัฟฟินไรซ์เบอรี่โดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 17, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 289-97, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248981.