จันทร์คง จ., ช่วยชูหนู ณ. ., และ รักศีล ศ. . “การศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้บริโภคเนื้อไก่พื้นเมือง (คอล่อนศรีวิชัย)”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 17, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 311-2, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248985.