ใคร้โท้ง ศ. ., และ รอดคืน ส. “อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าว”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 16, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 49 -, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249051.