พิชัย ศ. . “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูไมโครเวฟ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 16, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 165 -, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249061.