นาเมือง พ. ., พิมราช ส. ., และ จันทะบุตร เ. . “การเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทนแล้ง ต่อการขาดน้้าในช่วงต้นฤดูปลูกของข้าวพื้นเมือง”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 14, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 10-21, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249069.