เครื่องพาที จ. ., ส่งศร พ. ., และ จงรั้งกลาง น. . “การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์อ้อยดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน ้าฝนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 14, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 30-40, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249079.