พริ้งเพราะ ช. ., และ กุลนิตย์ . เ. . “ผลของการเคลือบปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของธัญพืช”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 1-16, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249092.