เวชกามา น. ., และ แข็งขัน พ. . “การปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคนิค Seed Priming”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 17-30, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249093.