วิริยพัฒนทรัพย์ ป. . “3 สะอาด แนวทางการเลี้ยงกุ้งในยุคปัจจุบัน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 31-40, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249094.