ขัตติสะ อ. ., ดั้นเมฆ ข. ., ตีรอรุณศิริ ว. ., ห่างสูงเนิน ต. ., และ มหัทธนพรรค ส. . “การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรีย์”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 41-50, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249095.