นวลฉวี ธ. ., ศรีสะอาด ก. ., และ แข็งขัน พ. . “ผลของการใช้ฮอร์โมนบราสสิโนสเตอรอยด์และเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการทนแล้งของ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 51-61, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249096.