วิริยะอำไพวงศ์ ป. ., สูตรสุวรรณ แ. ., ชมนาวัง ป. ., และ ศรีสมุทร์ ณ. . “โปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 62-73, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249097.