เครือคำ พ. ., ศักดิ์คะทัศน์ พ. ., จี้รัตน์ ป. ., และ เวชสิทธิ์นิรภัย . น. . “ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 85-93, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249099.