ขันธ์เครือ ก. ., และ แสงคำเฉลียง ป. . “ความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผักพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 94-100, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249100.