ประภาสะโนบล ม. ., มุ่งก่อกลาง . ส. ., ชุ่มจิตต์ ช. ., และ หลิมเล็ก . ส. . “ผลของการเสริมสมุนไพรต ารับต้มย าต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง ทางการค้า”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 112-2, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249102.