จำปาวะดี ท. ., แสนทวีสุข ณ. ., ประเสริฐวิทย์ ศ. ., และ ทาสีงาม . ศ. . “ผลของระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมส าเร็จรูปแบบหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและ ลักษณะซากของเป็ดบาร์บาร”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 123-9, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249103.