บัวคีรี ค. ., เทพรัตน์ . ม. ., และ เทพรัตน์ . ธ. . “การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 130-7, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249104.