อิฐรัตน์ ส., ละครพล โ. ., พวงดอกไม้ ก. ., และ มีธรรม ป. “การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตน ้านมดิบ ในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 138-43, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249106.