รอดอาวุธ เ., พงษ์พูล ช., จิอู๋ พ. ., และ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ช. . “การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 168-77, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249110.