รอดคืน ส., ศรีเกตุ โ. ., และ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา . ช. . “สมบัติทางเคมีและชีวเคมีของกากงาขี้ม้อนสกัดน้้ามัน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 178-93, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249111.