จันทร์ฉาย ณ. ., และ สนธิรอด จ. . “การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina Platensis) ในน้้าหมักเศษเหลือ ข้าวโพดอาหารสัตว์”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 194-03, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249112.