จงปลื้มปิติ จ. ., และ เวงสูงเนิน . พ. . “การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกข้าวตอก”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 229-37, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249116.