สุขสมบูรณ์ ร. ., และ จันทร์ศิริ ช. . “ศักยภาพเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 238-47, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249117.