ธรรมปัทม์ P., และ ศิริอมรพรรณ . S. . “Concentration of Polyunsaturated Fatty Acid of Rice Bran Oil by Urea Complexation–A Response Surface Approach”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 14, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 124-35, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249124.