พิชัย ศ. ., และ ราชมณี ป. . “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ปราศจากกลูเตน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 289-96, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249126.