อิ่มใจ P. ., ศรีสกุลเตียว P. ., รุจินานนท์ . N. ., และ แก้วบริสุทธิ์ S. . “Anaesthetic Effects of Piper Betle Extracts on Nile Tilapia, Oreochromis Niloticus”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 297-04, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249127.