พรรค์พิทักษ์ ส. ., สุทธิด่าง ป. ., และ ธรรมปัทม์ พ. . “ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะเขือเทศสีดา (Lycopersicon Esculentum Mill.) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่่า”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 325-34, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249134.