ปินะถา พ. ., ส่งศร พ. ., จงรั้งกลาง น. ., และ กลมสอาด พ. . “ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตร ในเชื้อพันธุกรรมอ้อย 258 โคลนพันธุ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 335-44, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249135.