แก่นจันทร์ C., อิ่มใจ P. ., แก่นจันทร์ N. ., สวัสดี B. ., จันทะบุตร . L. ., และ โทวรรณา C. . “Antibiotic Resistance of Bacterial Species Isolated from Diseased Goldfish, Carassius Auratus”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 355-62, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249138.