พิมราช ส. ., บุตรศาสตร์ . ส. ., และ ธรรมปัทม พ. “ผลของการฉีดพ่นกรดซิลิซิกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 363-71, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249142.