บุญคง ศ. ., หงษ์ลัดดาพร ช., กุลวงษ์ . ส. ., ครุฑธกะ . ส. ., และ น้อยเมล์ พ. . “การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อ สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 372-81, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249143.