แก้วพรม ไ. ., ขันมา ส. ., พลวิเศษ ว. ., และ อินทร์สำราญ ย. . “การแยกเชื้อรา Aspergillus Spp. จากขนของแมวบ้าน (Binomial Nomenclature) ที่มีรอย โรคของโรคผิวหนัง”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 382-91, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249144.