สุภาพ ณ., วชิราภากร ฉ., ธ้ารงยศวิทยากุล ไ., และ วงศ์เณร จ. “ผลของแหล่งน้ำมันต่อการผลิตแก๊สในหลอดทดลองการย่อยได้และผลผลิตจากกระบวนการหมักในโคนมลูกผสมไทยฟรีเชี่ยน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 248-59, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249203.