เยียนเพชร จ., ธำรงยศวิทยากุล ไ., วชิราภากร ฉ., ส่งเสริมสกุล ป., สมผล น., และ วงศ์เณร จ. “ประสิทธิภาพของสารดูดซับพิษจากเชื้อราต่อการขจัดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี 1 และ การหมักในกระเพาะรูเมนในหลอดทดลอง”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 260-8, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249204.