ธรรมวัง ส., พรตระกูลพิพัฒน์ ส., และ ศิริเสถียร ศ. “ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อการพัฒนาการในเอ็มบริโอโค”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 269-77, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249212.