สมผล น., ธ้ารงยศวิทยากุล ไ., วิไลลักขณา โ., เผือกเทศ พ., และ เยียนเพ็ชร จ. “ความชุกและรูปแบบทางพันธุกรรมของ Staphylococcus Aureus จากตัวอย่างน้ำนมของ โคนมที่เป็นโรคเต้านมอักเสบด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบบมาตรฐาน และ Multiplex PCR ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 278-8, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249213.