จิตมนัส ช. “นวัตกรรมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, น. 116-25, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249218.