พิมราช ส., เกษมาลา ถ., และ มุงคุณคําชาว ท. “ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเพิ่มผลผลิต และขนาดหัวของแก่นตะวัน (Helianthus Tuberosus L.)”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, น. 126-38, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249230.