วรามิตร ว., พ่วงบริสุทธิ์ ส., เวชกูล ว., และ พัฒนพานิช ว. “ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, น. 149-57, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249232.