ไชยเชษฐ อ., ประกอบแสง น., และ ผลดี น. “ลักษณะฟีโนไทป์และการจําแนกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, น. 158-72, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249234.