กาบเกษร พ. ., และ ยวงสร้อย บ. “ผลของไลโซเลซิตินในอาหารต่อประสิทธิภาพการย่อยสารอาหาร และการเจริญเติบโตของปลานิล”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, น. 185-9, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249236.