ขามคุลา เ., นันทสาร ม., เปรมโต ป., สวัสดิ์ศรี น., และ ปูนอน ม. “เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการโซ่อุปทานของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, น. 196-07, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249237.